Gränshinder för näringslivet

Projektet arbetar med att bygga upp strukturer för arbetet med gränshinder inom näringslivet mellan Sverige och Norge och driver just nu tre lösningsprocesser av hinder som har identifierats av näringslivet:

  • förädling av varor (tull)
  • deponering, import och export för småföretag (tull)
  • landbaserad laxodling i Sverige (hindras av gammal lagstiftning).

En studie har genomförts av en extern konsult för att kartlägga nuläget och få en samlad bild av synen på gränshinderarbetets strukturer. Studien ger oss ett bra underlag till vårt fortsatta arbete. Nästa steg är att en arbetsgrupp kommer att bildas där vi samlar all erfarenhet som vi redan besitter i våra organisationer, och utifrån det skapa en process som kan hjälpa fler företag och näringslivslotsar.

Projektets mål:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen.
  • Riva mentala gränshinder genom att informera små- och medelstora företag om möjligheterna, istället för problemen, med att arbeta gränsöverskridande.
  • Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de befintliga gränskommittéerna.

 

Mer information kan ges av:
Mikael Sondell, Grensetjänsten Norge-Sverige, mikael@gtm.nu, +46 70 9795168
Annika Daisley, annika.daisley@svinesundskommitten.com